ประกาศผลรางวัล ช้อปปิ้งปัง ลุ้นลั่น สนั่นเมือง

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด จะเป็นตัวแทนในการติดต่อกลับผู้โชคดีเป็นจดหมายแจ้งโชคภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อติดต่อมารับของรางวัลต่อไป
หากไม่ได้รับการติดต่อ ทางผู้โชคดีสามารถติดต่อนัดหมายขอรับรางวัลได้ที่ บริษัทไทยลัคกี้ดรอว์ โทร. 02-861-9715 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
หมายเหตุ : ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริง มาแสดง พร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านและจดหมายแจ้งโชคของทางบริษัทฯมาแสดงเพื่อติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีมิเช่นนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิในการรับรางวัลดังกล่าว ในกรณีที่ผู้โชคดีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา นำสูติบัตรมาแสดงจนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา มารดามาแสดง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป