พฤกษานานาพรรณ

  • ยอดนิยมอันดับ 1
  • หอมสดชื่นจากดอกไม้และพฤกษา พร้อมน้ำมันสกัด
    จากกานพลูและตระไคร้หอม

สบู่ก้อน 4 ขนาด : 55 กรัม 70 กรัม 105 กรัม 140 กรัม